นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ 68 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 177,550,000หุ้น/Shares (17.90%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / MBA, University of Wisconsin, U.S.A.
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 48/2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
  2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 
  2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 
  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
  2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด
  2554-2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 53 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / B.S. Industrial Management Carnegie-Mellon University, USA
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DCP ปี 2545 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
    กรรมการ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด
    กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
นายฟิลิปวีระ บุนนาค
กรรมการ / กรรมการบริหาร

  อายุ 53 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 37,452,400 หุ้น/Shares (3.78%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / Bachelor Degree / International University,UK
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  -
  ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2554-2555 ผู้อำนวยการ แผนกโฆษณา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
นางสุธิดา สุริโยดร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงิน

  อายุ 54 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท / เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 127/2559
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 50 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท / MBA, Santa Clara University, U.S.A
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP ปี 2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน
    บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2559–ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด
นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา

  อายุ 43 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 59/2549
 • ACP รุ่นที่ 34/2554
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2558-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โดนาโค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
  2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด
  2557-2558 กรรมการ Attilan Group Limited
  2557-2558 กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด
  2556-2557 ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
นายชัยยพล ทิมสุธีพันธ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

  อายุ 62 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  -
  ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2557 พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นางมาลัย รัชตสวรรค์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา;

  อายุ 60 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  DAP 127/2559
  ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีทีที โฮลดิ้ง จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล
กรรมการ

  อายุ 78 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 68/2551 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2554 - ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
นายณัฐพสธร นนทจิตต์
กรรมการ

  อายุ 60 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 864 หุ้น/shares (0.0001%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Mini MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 5/2546
 • DCP รุ่นที่ 42/2547 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)