นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

  อายุ 67 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 177,550,000 หุ้น (17.90%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / MBA, University of Wisconsin, U.S.A.
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 48/2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
  2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 
  2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 
  2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุมพร อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
  2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเซีย กังนัม จำกัด
  2553-2554 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศไทย
  2552-2554 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร การกรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 52 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / M.S. Computer Information Systems Bentley College, U.S.A
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DCP ปี 2545 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
    กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
    กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
นางสุธิดา สุริโยดร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

  อายุ 53 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท / เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
  2554-2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 49 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท / MBA, Santa Clara University, U.S.A
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP ปี 2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
  กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด
นายฟิลิปวีระ บุนนาค
กรรมการ / กรรมการบริหาร

  อายุ 52 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 37,450,000 หุ้น (3.78%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / International University, UK
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2554-2555 ผู้อำนวยการ แผนกโฆษณา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
นายศักดิ์ศรี พฤฒิธรรมกูล
กรรมการ

  อายุ 77 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 68/2551 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2554 - ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
นายณัฐพสธร นนทจิตต์
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการ / เลขานุการบริษัท

  อายุ 59 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 864 หุ้น (0.0001%)
 • เปลี่ยนแปลง
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง Mini MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 5/2546, DCP รุ่นที่ 42/2547 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
    กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
นายอัฏฐ์ อัศวานันท์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการสรรหา

  อายุ 42 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / MBA, ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2558-ปัจจุบัน ผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการ, บริษัท โดนาโค เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
  2557-2558 กรรมการ บริษัท แชสวูด รีซอรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2557-ปัจจุบัน กรรมการ  Attilan Group Limited
  2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด
  2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินฟินิท แคปปิตอล จำกัด
  2556-2557 ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
นายชัยยพล ทิมสุธีพันธ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

  อายุ 61 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / พัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2557 พนักงานการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นางมาลัย รัชตสวรรค์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

  อายุ 60 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
  2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด