นายวรสิทธิ์  โภคาชัยพัฒน์
กรรมการ / กรรมการบริหาร การกรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 52 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / M.S. Computer Information Systems Bentley College, U.S.A
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DCP ปี 2545 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
    กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
    กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
นางสุธิดา สุริโยดร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร

  อายุ 53 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท / เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
  2554-2558 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

  อายุ 49 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
  ปริญญาโท / MBA, Santa Clara University, U.S.A
  การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP ปี 2548
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
    ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการลงทุน บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)
    กรรมการ บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด
  กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท ชัยนันท์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
  2554-2558 กรรมการ บริษัท โปร-เอ็ม จำกัด
นายณัฐพสธร นนทจิตต์
กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการ / เลขานุการบริษัท

  อายุ 59 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 864 หุ้น (0.0001%)
 • เปลี่ยนแปลง
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง Mini MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 5/2546, DCP รุ่นที่ 42/2547 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
    กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
นางสาวดุษฎี ตันเจริญ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการ

  อายุ 44 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / อักษรศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 ผู้อำนวยการอาวุโสการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นายศักดินา แม้นเลิศ
กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาโครงการ

  อายุ 47 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
นายรัชพงศ์ แจ่มธีรพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุมคุณภาพและประมาณการ

  อายุ 76 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 618,504 หุ้น (0.06%)
 • วุฒิการศึกษา
 • มัธยม 6
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  2554-ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
นางสาวนภาพร กมลศักดาวิกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายนิติกรรมและโอนกรรมสิทธิ์

  อายุ 56 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่น 20/2547 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
  2554 - 2558 กรรมการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
นายสุเทพ กิตติวัชราพงษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายจัดซื้อโครงการ

  อายุ 54 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • 103,376 หุ้น (0.01%)
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี / นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • DAP รุ่นที่ 120/2558 (IOD)
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 
นางสาวพรพรรณ ญาณทศศิลป์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ

  อายุ 45 ปี
  จำนวนหุ้นที่ถือ
 • -
 • วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท / EMBA, ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี
  ช่วงเวลา ตำแหน่ง
  ปัจจุบัน บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
  2554-2558 บริษัท ธารธัช จำกัด