(ล้านบาท)

ณ วันที่ งบปี 59
31/12/2559
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 56
31/12/2556
งบปี 55
31/12/2555
สินทรัพย์รวม 13,507.82 11,677.56 7,361.25 6,782.62 7,359.48
หนี้สินรวม 6,814.40 5,039.83 1,891.39 1,502.79 2,352.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,580.90 6,470.73 5,464.14 5,274.91 5,003.06
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 992.01 992.01 860.38 860.38 860.38
รายได้รวม 3,081.29 3,996.52 2,384.90 2,798.13 1,773.25
กำไรสุทธิ 350.79 626.71 447.33 428.56 259.93
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.35 0.71 0.52 0.50 0.30
ROA(%) 4.83 8.21 7.92 7.70 4.84
ROE(%) 5.38 10.50 8.33 8.34 5.25
อัตรากำไรสุทธิ(%) 11.38 15.68 18.76 15.32 14.66
ณ วันที่ 30/12/2559 30/12/2558 30/12/2557 27/12/2556 28/12/2555
ราคาล่าสุด(บาท) 3.98 4.28 4.24 3.36 3.44
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,948.20 4,245.80 3,648.03 2,890.89 2,959.72
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2559 30/09/2558 30/09/2557 30/09/2556 30/09/2555
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น(เท่า) 7.55 9.10 9.24 7.32 14.55
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี(เท่า) 0.62 0.77 0.69 0.56 0.60
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(บาท) 6.47 6.45 6.15 6.00 5.72
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 6.28 7.09 7.08 5.95 5.23

หมายเหตุ
*อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้นล่าสุด คำนวณโดยใช้กำไรต่อหุ้นจากงบการเงินรอบ 31/12/2559 กำไรต่อหุ้นของงบการเงินล่าสุดคือ 0.35