(ล้านบาท)

ณ วันที่ ไตรมาส 3/60
30/09/2560
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 58
31/12/2558
งบปี 57
31/12/2557
งบปี 56
31/12/2556
สินทรัพย์รวม 13,897.44 13,507.82 11,677.56 7,361.25 6,782.62
หนี้สินรวม 7,378.39 6,814.40 5,039.83 1,891.39 1,502.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,412.27 6,580.90 6,470.73 5,464.14 5,274.91
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 992.01 992.01 992.01 860.38 860.38
รายได้รวม 2,062.06 3,081.29 3,996.52 2,384.90 2,798.13
กำไรสุทธิ 85.44 350.79 626.71 447.33 428.56
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.09 0.35 0.71 0.52 0.50
ROA(%) 3.96 4.83 8.21 7.92 7.70
ROE(%) 3.78 5.38 10.50 8.33 8.34
อัตรากำไรสุทธิ(%) 4.14 11.38 15.68 18.76 15.32
ณ วันที่ 20/11/2560 30/12/2559 30/12/2558 30/12/2557 27/12/2556
ราคาล่าสุด(บาท) 3.76 3.98 4.28 4.24 3.36
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,729.96 3,948.20 4,245.80 3,648.03 2,890.89
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2560 30/09/2559 30/09/2558 30/09/2557 30/09/2556
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น(เท่า) 15.39 7.55 9.10 9.24 7.32
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี(เท่า) 0.58 0.62 0.77 0.69 0.56
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น(บาท) 6.46 6.47 6.45 6.15 6.00
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 6.65 6.28 7.09 7.08 5.95