ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/03/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,805  
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 91.91  


    จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นทั้งหมด
1. นายประทีป ตั้งมติธรรม 110,631,320 11.15
2. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 96,975,608 9.78
3. บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 90,000,000 9.07
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH 87,550,000 8.83
5. นายฟิลิป วีระ บุนนาค 37,452,400 3.78
6. นายเอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 26,617,400 2.68
7. นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ 25,000,000 2.52
8. บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 24,390,246 2.46
9. น.ส.ปิยะศรี ตันติวัตนะ 23,043,800 2.32
10. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 18,343,200 1.85