ค้นหาข่าว: 

รายปี :

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559

การซื้อที่ดินโดยการซื้อหุ้นและสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมทั้งหมดในบริษัท พระโขนง แลนด์ จำกัด (เพิ่มเติม)

การซื้อที่ดินโดยการซื้อหุ้นและสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมทั้งหมดในบริษัท พระโขนง แลนด์ จำกัด

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล(แก้ไข Template)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล(แก้ไขวาระ 5)

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล