ค้นหาข่าว: 

รายปี :

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

กรรมการเปลี่ยนชื่อ

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2561

แจ้งวันหยุดประจำปี 2561

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)

กรรมการลาออกและการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)

การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 บนเว็บไซต์

ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯแจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ ไม่รวมสิทธิประโยชน์ (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย XD XR และ XW)

เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ และการส่งคำถามล่วงหน้า